Povinosti pri kontrole kotlov

17.12.2018

Každý rodinný dom, panelák, administratívna budova či nemocnica, ktorý nie je napojený na centrálny zdroj tepla si zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody vo vlastnej réžii. Samozrejme možností je už dnes neúrekom, od tepelných čerpadiel, cez infrapanely, až po solárne systémy, no stále vysoké zastúpenie majú kotly. A práve im je venovaný tento príspevok.

Neudržiavaný kotol v budove je potenciálnym rizikom, ktoré môže spôsobiť nie malé škody na vlastnom či susedovom majetku. Ak nemáte revíznu správu vydanú oprávnenou osobou, poisťovňa Vám škodu nemusí uhradiť. A to už ani nehovoríme o ohrození života a zdravia ľudí žijúcich v domácnosti či pracujúcich v budove. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov je preto viac než odporúčaná, dokonca pri niektorých kotloch prikázaná zákonom. Samozrejme je k tomu potrebné pridať aj údržbu kotla čím prispievate k vyššej efektivite prevádzky, predlžujete jeho životnosť, znižujete svoje náklady na palivo a v neposlednom rade chránite naše životné prostredie.

Pokiaľ ide o zákonnú povinnosť zabezpečiť kontrolu vykurovacieho systému (zákon č. 314/2012 Z.z.), tak tá sa vzťahuje na vlastníka, resp. správcu budovy nevýrobného charakteru pri kotloch s výkonom nad 20 kW, ktoré spaľujú fosílne palivá (zemný plyn, uhlie, vykurovacie oleje), biomasu (pelety, drevo) alebo bioplyn. Samozrejme revíznu správu treba uchovať a pri predaji či prenájme budovy ju novému vlastníkovi, resp. nájomcovi odovzdať. Tieto povinnosti sa týkajú aj vlastníkov bytov pri panelákoch, ktoré sa odpojili od CZT a nepreniesli ich dohodou napr. na bytové družstvo. V prípade nedodržania uvedených povinností, hrozí od Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pokuta až do výšky 1.600 EUR. Pri opakovanom porušení môže byť pokuta zdvojnásobená. SOI-ka vykonáva tak náhodné kontroly, ako aj kontroly na základe podnetov iných osôb.

”Ad minima veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam nisi ut aliquid ex ea.“

V čase kontroly je vlastník/správca budovy povinný zabezpečiť

  1. prevádzkyschopnosť kotla,
  2. dostatočné množstvo paliva,
  3. prítomnosť kvalifikovanej obsluhy, ak to vyžaduje prevádzka kotla a samozrejme
  4. projektovú a prevádzkovú dokumentáciu budovy, ale aj kotla.

Zákonnú revíziu kotla môže uskutočniť iba oprávnená osoba disponujúca osvedčením Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam oprávnených osôb nájdete TU. Pri pravidelnej revízii kotla sa posudzuje bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky kotla - technický stav kotla a jeho znečistenie, prípadný únik paliva, výkon kotla a navrhujú sa opatrenia na zvýšenie hospodárnosti. Pri kotloch starších ako 15 rokov sa vykonáva rozšírená kontrola zahŕňajúca aj revíziu rozvodov tepla a teplej vody.

Máte doma plynový kotol? Potom vám vyhláška prikazuje každý rok nechať spraviť revíziu, respektíve každý tretí rok odbornú skúšku. Platí to pre kotly s výkonom od 5 do 500 kW, čo je zrejme aj ten váš.

Čo všetko zahŕňa prehliadka:

  • kontrola stavu zariadenia a bezpečnostných prvkov
  • vyčistenie kotla
  • nastavenie kotla
  • tlakové skúšky.

Okrem iného servis predchádza zbytočným výdavkom pri neefektívnom fungovaní, keď kotol nie je vyčistený. Ak by ste sa v prípade nešťastia nevedeli preukázať dokladmi o povinnej ročnej revízii kotla, poisťovňa vám nič nezaplatí. Naopak, hrozí pokuta do 333 eur pre fyzické osoby alebo 1 666 eur pre podnikateľov či právnické osoby.

Kontroly efektívnosti

Pre vykurovacie sústavy s vlastnými kotlami (okrem elektrických) platí zákonná povinnosť kontroly efektívnosti prevádzky. Intervaly kontrol sa líšia podľa typu a výkonu kotla. Pri kotloch v rodinných domoch s výkonom od 20 do 30 kW treba kontrolu vykonať raz za 10 (kotly na tuhé a tekuté palivo) až 15 rokov (plynové kotly). So zvyšujúcim výkonom sa intervaly skracujú. Napríklad v bytovkách alebo veľodkých rodinných domoch s výkonom kotla od 30 do 100 kW sú to v prvom prípade štyri roky a v druhom šesť rokov. Pokuta môže byť od 20 do 1600 eur.