REVÍZIE KOMÍNOV 

REVÍZIE KOMÍNOV

Neudržiavanie komína totiž okrem zlého ťahu môže viesť k zapáleniu dechtom nasiaknutých sadzí. Riziko požiaru stúpa už keď je na vnútornej stene komína usadená trojmilimetrová vrstva. Pri jej vzplanutí sa vytvorí teplota nad tisíc stupňov a to dokáže komín zapáliť. Vyhorenie sadzí v komíne je u nás na prvom mieste v príčinách požiarov v domoch a preto treba dôsledne vykonávať pravideľné kontroly.

Čo ak by v prípade požiaru toto potvdenie o kominárskej kontrole zmizlo v ohni? My Vám kópiu potvrdenia archivujeme a preto v prípade škodovej udalosti vieme tento dokument dodať.

Kedy revízia komínu

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

  • dva mesiace, v prípade spaľovania kvapalných alebo plynných palív
  • šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív
  • najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
  • komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

Aké sú výhody pravidelného čistenia a kontroly komínov?

  • bezpečnosť komína a prevencia požiarov,
  • predĺženie životnosti komína,
  • splnenie zákonnej povinnosti,
  • kontrolná správa, ktorú vyžadujú poisťovne v prípade požiaru následkom zlého stavu komína,
  • možnosť dať si urobiť revíziu komína a vypracovať revíznu správu.

Nemusíte túto povinnosť nosiť v hlave. Sledujeme termíny Vašich revízií za Vás. Keď príde čas na kontrolu/revíziu sami Vás kontaktujeme a dohodneme si termín tak, ako Vám bude najlepšie vyhovovať.