PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KOTOLNE

Miestny prevádzkový poriadok kotolne / MPP

Miestny prevádzkový poriadok musí mať vypracovaná každá teplovodná kotolňa s výkonom nad 50 kW vrátane. Prevádzkový poriadok vypracováva revízny technik kotlov a plynových zariadení. V prevádzkovom poriadku je stanovené podľa miestnych podmienok rozsah a periodicita vykonývaných servisných činností, rozsah vykonávaných odborných prehliadok a skúšok / revízií a rozsah a periodicita obsluhy kotolne. Taktiež je stanovený rozsah obsluhy plynovej kotolne. 

Miestny prevádzkový poriadok kotolne tvoria :

 • 1./ Popis jednotlivých zariadení kotlov, kotolne a ich časti ako aj opis ich funkcie v rozsahu potrebnom pre obsluhu, prípadne aj pre údržbu. Parametre a údaje potrebné: pre bezpečné a hospodárne riadenie prevádzky, prekontrolu prevádzkových stavov, bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť. Vlastnosti pracovných látok (voda, para, iné kvapaliny), vlastnosti palív - tuhých , kvapalných alebo plynných (ich technologické vlastnosti, účinky na človeka, požiarne, výbušné a iné). Údaje a opisy sa dopĺňajú výkresmi, náčrtmi a schémami s prehľadným označením jednotlivých zariadení, ich častí a armatúr (očíslovanie armatúr a vyznačenie smerov prúdenia pracovných látok). Opisy majú obsahovať aj údaje o medzných hodnotách pracovných parametrov, o zariadeniach zabezpečovacej sústavy a ich nastavení.
 • 2./ Požiadavky na obsluhu zariadení - skladba a počet obsluhujúceho personálu, ich vzájomná pracovná podriadenosť. Povinnosti a požiadavky na kvalifikáciu, prax, predbežný zácvik, teoretickú a odbornú prípravu.
 • 3./ Podrobné pravidlá a návod na obsluhu kotlov a jednotlivých zariadení:
 • postupy kontroly kotlov - ich prehliadok a prípravy na uvedenie do prevádzky,

 • postup uvádzania kotlov do prevádzky v nadväznosti na ďalšie súvisiace zariadenia,

 • pravidlá prevádzky obsluhy kotlov počas ich normálneho chodu, z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti, technologických požiadaviek a tiež z hľadiska hospodárnosti,

 • návody na manipulovanie s armatúrami,

 • návody na skúšanie zariadení zabezpečovacej sústavy,

 • postup odstavovania kotlov a jednotlivých zariadení z prevádzky, zabezpečenie ich ochrany a kontroly počas odstávky,

 • pravidlá obsluhy kotlov a zariadení v prípade mimoriadnych stavov, vrátane poruchových a havarijných stavov, ktoré vyžadujú okamžité alebo urýchlené odstavenie zariadenia z prevádzky,

 • pravidlá obsluhy zariadenia palivového hospodárstva a úpravne vody, merania kvality vôd a pár, ako aj hospodárnosti prevádzky kotlov.

4./ Podrobné pokyny pre vedenie denníkov kotolne, prevádzkových zápisov a záznamov pre jednotlivé zariadenia vrátane vzorov tlačív.

5./ Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a údržbu kotlov a zariadení kotolne, pravidlá hygieny, protipožiarne pravidlá a tiež ochrana pred plynom. Tiež pravidlá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v kotloch a iných nebezpečných priestoroch. Súčasťou týchto by mali byť:

 • pokyny pre kontrolu a meranie ovzdušia, zisťovania škodlivých látok a zmesí,

 • postup hľadania netesností na plynových rozvodoch,

 • traumatologický plán pre poskytovanie prvej predlekárskej pomoci,

 • druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov a ich používanie.

6./ Dôležité údaje , ako adresy a telefónne čísla pohotovostných zdravotných, protipožiarnych, opravárenských služieb a vedúcich organizácie.