Revízie plynu 

Revízie plynových rozvodov v domoch a bytoch

Bezpečnosť na prvom mieste

Po našej revízií budete mať a to nie len formálne kompletne prekontrolované zariadenie najmä z hľadiska bezpečnosti a prevádzkového stavu rozvodov plynu a spotrebičov.

Vaša zákonná povinnosť

Za technický stav a jeho prevádzkovanie zodpovedá vždy majiteľ zariadení a nehnuteľností. Takisto zodpovedá za vykonanie revízií v zmysle zákona.

Pre plnenie poistnej udalosti

Aj keď nechceme, môže sa stať že budete musieť hlásiť poistnú udalosť poisťovni a táto pre plnenie bude požadovať platnú revíznu správu.

Vaše zhodnotenie zariadenia

Naše revízne správy a vykonanie fyzickej obhliadky Vám presne zanalizuje technický stav zariadení, zistené závady a nedostatky. 


Revízie plynových zariadení

Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou - revíznym technikom. Cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého.

Revízia a servis plynových spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1x ročne, 

Povinnosť vykonávať pravidelné odborné prehliadky majú bytové domy, avšak iba na spoločné časti rozvodu plynu /od HUP až po plynomer/ ale odporúča sa vykonať odbornú prehliadku aj pre byty. Ďalej túto povinnosť majú všetky právnické osoby a podnikatelia vo svojich prevádzkach, kde sa nachádza plynové zariadenie.

 • v bytových domoch za tieto revízie zodpovedá a zabezpečuje ich správca bytového domu
 • ak ide o bytový dom kde je zriadené SVB tak za tieto revízie zodpovedá a zabezpečuje ich jeho zvolený predseda
 • vo firmách, výrobných halách a ďalších rôznych prevádzkach za tieto kontroly zodpovedá vedenie podniku
 • v rodinných domoch za prevádzku plynového zariadenia zodpovedá vlastník nehnuteľnosti.

V rámci revízie vykonáme

 • Kontrola tesnosti plynových rozvodov 
 • Kontrola tesnosti a pripojenia plynomerov
 • Kontrola uchytenia rozvodov
 • Kontrola požiarnych opatrení 
 • Kontrola meraného odporu plynomeru
 • Kontrola horenia a funkčná skúška sporáku
 • Kontrola sporo funkcie / min.horenia
 • Kontrola správnej funkcie horáka 
 • Kontrola istenia v prípade zhasnutia plameňa
 • Kontrola napojenia plynu na plynový kotol
 • Kontrola odvodu spalín a vedenia dymovodu
 • Kontrola istenia kotla a bezpečnostných termostatov kotla
 • Kontrola tesnosti kotla

ONLINE rezervácia 

Termín vykonania revízie si vyberiete v online objednávke, potvrdíme Vám ho mailom.

Elektronické revízne správy

Revízne správy Vám zašleme do 24 hodín v elektronickej podobe do Vašej mailovej schránky.

SMS notifikácie

O plánovanej revízií, prípadne potvrdenie termínu vykonania Vás informujeme SMS správou. 

Archív revízií online 

Len u nás získate bezplatne elektronický archív vykonaných revízií a vykonaných prác, prístupný cez Vašu autorizáciu.